Jeru Tha Damaja • “Come Clean” • 1994

Got a freaky, freaky, freaky-freaky flow,

Control the mic like Fidel Castro.

– Jeru Tha Damaja, “Come Clean,” The Sun Rises in the East, 1994